NOWE NARZĘDZIE EBC DAJE ZIELONE ŚWIATŁO DLA SZYBSZEJ NORMALIZACJI

Nick Kounis, dyrektor ds. badań rynków finansowych i zrównoważonego rozwoju w ABN Amro, przedstawił kluczowe cechy nowego instrumentu ochrony transmisji (TPI) EBC, który ma na celu walkę z nadmiernym rozszerzaniem się spreadów.


Z zastrzeżeniem określonych warunków, Eurosystem będzie mógł dokonywać zakupów na rynku wtórnym papierów wartościowych wyemitowanych w jurysdykcjach, w których warunki finansowania ulegają pogorszeniu nieuzasadnione przez podstawowe dane charakterystyczne dla danego kraju.

Skala zakupów TPI zależałaby od skali zagrożeń, przed którymi stoi transmisja polityki pieniężnej. Zakupy nie są ograniczone ex ante.

Zakupy TPI byłyby skoncentrowane na papierach wartościowych sektora publicznego o pozostałym terminie zapadalności od 1 do 10 lat. W stosownych przypadkach można rozważyć zakup papierów wartościowych sektora prywatnego. Eurosystem zaakceptuje takie samo traktowanie (pari passu) jak wierzyciele prywatni lub inni.

Kryteria kwalifikowalności obejmują zgodność z ramami budżetowymi UE, brak poważnych zakłóceń równowagi makroekonomicznej, zdolność obsługi długu publicznego oraz solidną i zrównoważoną politykę makroekonomiczną.

EBC będzie unikał potencjalnej ingerencji w odpowiednie nastawienie polityki pieniężnej, zajmując się wpływem zakupów TPI na skalę zagregowanego portfela dłużnych papierów wartościowych polityki pieniężnej Eurosystemu oraz wielkość nadwyżki płynności. Oznacza to, że program zostanie wysterylizowany.

Elastyczność w zakresie reinwestycji w ramach OIPE będzie nadal pierwszą linią obrony w celu przeciwdziałania zagrożeniom dla mechanizmu transmisji.

Miłosz Banasiewicz

Learn More →